Index of /money/poland/


../
PolandP-20Zlotych-1994_b.JPG            14-Sep-1999 15:12        35756
PolandP-20Zlotych-1994_f.JPG            14-Sep-1999 15:12        38578
PolandP-50Zlotych-1994_b.JPG            14-Sep-1999 15:15        41751
PolandP-50Zlotych-1994_f.JPG            14-Sep-1999 15:14        40737
PolandP1-HalfMarki-1917-donatedbd_b.jpg      16-Dec-2000 19:34        24426
PolandP1-HalfMarki-1917-donatedbd_f.jpg      16-Dec-2000 19:33        23519
PolandP10-5Marek-1917-donatedbd_b.jpg       15-Jan-2001 21:55        82322
PolandP10-5Marek-1917-donatedbd_f.jpg       15-Jan-2001 21:55        75814
PolandP101-5Zlotych-1941-donatedTW_b.jpg      07-Mar-2004 20:31        58514
PolandP101-5Zlotych-1941-donatedTW_f.jpg      07-Mar-2004 20:31        61754
PolandP103-100Zlotych-1941_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:38        68670
PolandP103-100Zlotych-1941_b.jpg          13-Mar-2001 00:02       103891
PolandP103-100Zlotych-1941_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:38        70999
PolandP103-100Zlotych-1941_f.jpg          13-Mar-2001 00:00       106109
PolandP104-5Groszy-1944-donatedtj_b.jpg      08-Jun-2003 20:57        48453
PolandP104-5Groszy-1944-donatedtj_f.jpg      08-Jun-2003 20:56        54334
PolandP104a-50Groszy-1944-donatedmjd_b.jpg     02-Oct-2003 13:34        25843
PolandP104a-50Groszy-1944-donatedmjd_f.jpg     02-Oct-2003 13:34        34439
PolandP105a-1Zloty-1944-donatedtj_b.jpg      08-Jun-2003 20:53        82129
PolandP105a-1Zloty-1944-donatedtj_f.jpg      08-Jun-2003 20:53        83913
PolandP106a-2Zlote-1944-donatedtj_b.jpg      08-Jun-2003 20:54        76479
PolandP106a-2Zlote-1944-donatedtj_f.jpg      08-Jun-2003 20:54        79928
PolandP107a-2Zlote-1944-donatedtj_b.jpg      08-Jun-2003 20:54        72948
PolandP107a-2Zlote-1944-donatedtj_f.jpg      08-Jun-2003 20:54        72084
PolandP108a-5Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:55        84867
PolandP108a-5Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:55        84423
PolandP109-5Zlotych-1944-donatedfvt_b.jpg     09-Aug-2002 10:50        46511
PolandP109-5Zlotych-1944-donatedfvt_f.jpg     09-Aug-2002 10:50        48288
PolandP109a-5Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:54        80850
PolandP109a-5Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:54        82108
PolandP11-5Marek-1917-donatedbd_b.jpg       15-Jan-2001 21:54        74381
PolandP11-5Marek-1917-donatedbd_f.jpg       15-Jan-2001 21:54        75610
PolandP110-10Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:56        87443
PolandP110-10Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:55        89619
PolandP111a-10Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:55        80814
PolandP111a-10Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:55        84556
PolandP112-20Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:56        99493
PolandP112-20Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:56       108211
PolandP113a-20Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:56       101913
PolandP113a-20Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:56       104363
PolandP114-50Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:57       108685
PolandP114-50Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:57       117362
PolandP115a-50Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:57       111838
PolandP115a-50Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:57       115573
PolandP116-100Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:58       113086
PolandP116-100Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:58       128651
PolandP117a-100Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg    08-Jun-2003 20:58       107409
PolandP117a-100Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg    08-Jun-2003 20:57       123885
PolandP118-500Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg     08-Jun-2003 20:59       136510
PolandP118-500Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg     08-Jun-2003 20:59       149253
PolandP119a-500Zlotych-1944-donatedtj_b.jpg    08-Jun-2003 20:59       149115
PolandP119a-500Zlotych-1944-donatedtj_f.jpg    08-Jun-2003 20:58       159537
PolandP120-1000Zlotych-1945-donatedtj_b.jpg    12-Aug-2001 18:39        88947
PolandP120-1000Zlotych-1945-donatedtj_f.jpg    12-Aug-2001 18:39        86268
PolandP121-500Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg     30-Jul-2001 18:35       102665
PolandP121-500Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg     30-Jul-2001 18:35       111467
PolandP122-1000Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg    30-Jul-2001 18:35       109475
PolandP122-1000Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg    30-Jul-2001 18:35       116147
PolandP125-5Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg      30-Jul-2001 18:33        65227
PolandP125-5Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg      30-Jul-2001 18:33        67819
PolandP125-5Zlotych-1946_b.jpg           03-Feb-2002 22:04       117680
PolandP125-5Zlotych-1946_f.jpg           03-Feb-2002 22:03       116726
PolandP126-10Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg     30-Jul-2001 18:34        67730
PolandP126-10Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg     30-Jul-2001 18:33        74464
PolandP127-20Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg     30-Jul-2001 18:34        96864
PolandP127-20Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg     30-Jul-2001 18:34       101225
PolandP128-50Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg     30-Jul-2001 18:34       112379
PolandP128-50Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg     30-Jul-2001 18:34       125009
PolandP129-100Zlotych-1946-donatedtj_b.jpg     30-Jul-2001 18:34       112542
PolandP129-100Zlotych-1946-donatedtj_f.jpg     30-Jul-2001 18:34       115018
PolandP13-10Marek-1917-donatedbd_b.jpg       21-Dec-2000 15:06        39601
PolandP13-10Marek-1917-donatedbd_f.jpg       21-Dec-2000 15:04        44567
PolandP130-20Zlotych-1947-donatedtj_b.jpg     12-Aug-2001 18:48        92282
PolandP130-20Zlotych-1947-donatedtj_f.jpg     12-Aug-2001 18:48        95146
PolandP131-100Zlotych-1947-donatedtj_b.jpg     12-Aug-2001 18:48        84288
PolandP131-100Zlotych-1947-donatedtj_f.jpg     12-Aug-2001 18:47        93965
PolandP131b-100Zlotych-1947-donatedELH_b.jpg    05-Aug-2001 21:46        86972
PolandP131b-100Zlotych-1947-donatedELH_f.jpg    05-Aug-2001 21:47        85631
PolandP132-500Zlotych--1947_b-donatedtk.jpg    21-Jun-2001 13:18        84493
PolandP132-500Zlotych--1947_f-donatedtk.jpg    21-Jun-2001 13:18        86671
PolandP133-1000Zlotych-1947-donatedtj_b.jpg    12-Aug-2001 18:44        83450
PolandP133-1000Zlotych-1947-donatedtj_f.jpg    12-Aug-2001 18:44        87688
PolandP135-5Zlotych-1948-donatedtj_b.jpg      06-Aug-2001 10:16        68321
PolandP135-5Zlotych-1948-donatedtj_f.jpg      06-Aug-2001 10:16        73193
PolandP136-10Zlotych-1948_b.jpg          21-Feb-2000 14:19        55108
PolandP136-10Zlotych-1948_f.jpg          21-Feb-2000 14:18        56652
PolandP137a-20Zlotych-1948_b.jpg          21-Feb-2000 14:33        67434
PolandP137a-20Zlotych-1948_f.jpg          21-Feb-2000 14:24        71918
PolandP138a-50Zlotych-1948_b.jpg          21-Feb-2000 14:37        70401
PolandP138a-50Zlotych-1948_f.jpg          21-Feb-2000 14:37        76012
PolandP14-20Marek-1917-donatedbd_b.jpg       21-Dec-2000 15:08        48089
PolandP14-20Marek-1917-donatedbd_f.jpg       21-Dec-2000 15:07        52215
PolandP140-500Zlotych-1948_b.jpg          21-Feb-2000 14:43        88293
PolandP140-500Zlotych-1948_f.jpg          21-Feb-2000 14:42        83966
PolandP141a-1000Zlotych-1965_b.jpg         21-Feb-2000 14:46        79129
PolandP141a-1000Zlotych-1965_f.jpg         21-Feb-2000 14:46        78740
PolandP142b-50Zlotych-1979_b.jpg          15-Apr-2001 01:45        47881
PolandP142b-50Zlotych-1979_f.jpg          15-Apr-2001 01:43        55731
PolandP142b-50Zlotych-1982-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:44        73629
PolandP142b-50Zlotych-1982-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:43        81986
PolandP142c-50Zlotych-1986-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:44        75493
PolandP142c-50Zlotych-1986-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:44        82685
PolandP142c-50Zlotych-1988-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:45        76808
PolandP142c-50Zlotych-1988-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:44        83989
PolandP142c-50Zlotych-1988_b.jpg          04-Nov-2001 03:19        96084
PolandP142c-50Zlotych-1988_f.jpg          04-Nov-2001 03:17       113811
PolandP142s1-50Zlotych-1975-donatedmjd_b.jpg    06-Jun-2001 00:08        78307
PolandP142s1-50Zlotych-1975-donatedmjd_f.jpg    06-Jun-2001 00:07        82813
PolandP143a-100Zlotych-1975-donatedmjd_b.jpg    09-Jun-2001 21:48        61042
PolandP143a-100Zlotych-1975-donatedmjd_f.jpg    09-Jun-2001 21:48        90102
PolandP143a-100Zlotych-1976-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:45        71173
PolandP143a-100Zlotych-1976-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:45        83883
PolandP143b-100Zlotych-1982-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:46        64241
PolandP143b-100Zlotych-1982-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:45        84135
PolandP143c-100Zlotych-1986-donatedmjd_b.jpg    06-Jul-2001 17:04        61319
PolandP143c-100Zlotych-1986-donatedmjd_f.jpg    06-Jul-2001 17:03        80546
PolandP143c-100Zlotych-1988-donatedmjd_b.jpg    06-Jul-2001 17:04        66457
PolandP143c-100Zlotych-1988-donatedmjd_f.jpg    06-Jul-2001 17:04        84950
PolandP143s3-100Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg   06-Jul-2001 17:03        69198
PolandP143s3-100Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg   06-Jul-2001 17:03        84403
PolandP144b-200Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:46        80867
PolandP144b-200Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:46        83506
PolandP144b-200Zlotych-1982-donatedmjd_b.jpg    06-Jul-2001 17:02        80721
PolandP144b-200Zlotych-1982-donatedmjd_f.jpg    06-Jul-2001 17:02        82979
PolandP144c-200Zlotych-1988-donatedmjd_b.jpg    09-Jun-2001 21:49        77794
PolandP144c-200Zlotych-1988-donatedmjd_f.jpg    09-Jun-2001 21:48        80829
PolandP144c-200Zlotych-1988_b.jpg         16-Mar-2002 03:15       113867
PolandP144c-200Zlotych-1988_f.jpg         16-Mar-2002 03:13       131885
PolandP144s1-200Zlotych-1976-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:09        81712
PolandP144s1-200Zlotych-1976-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:09        83661
PolandP145a-500Zlotych-1974-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:47        72030
PolandP145a-500Zlotych-1974-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:46        77662
PolandP145a-500Zlotych-1976-donatedmjd_b.jpg    06-Jul-2001 17:05        74659
PolandP145a-500Zlotych-1976-donatedmjd_f.jpg    06-Jul-2001 17:05        80980
PolandP145b-500Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg    06-Jun-2001 00:21        73892
PolandP145b-500Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg    06-Jun-2001 00:20        78698
PolandP145c-500Zlotych-1982-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:47        69659
PolandP145c-500Zlotych-1982-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:47        78563
PolandP145c-500Zlotych-1982_b.jpg         16-Mar-2002 03:18       110754
PolandP145c-500Zlotych-1982_f.jpg         16-Mar-2002 03:17       128568
PolandP145s1-500Zlotych-1974-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:07        75893
PolandP145s1-500Zlotych-1974-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:06        85929
PolandP145s1-500Zlotych-1976-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:10        77772
PolandP145s1-500Zlotych-1976-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:09        84011
PolandP146a-1000Zlotych-1975-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:21        85675
PolandP146a-1000Zlotych-1975-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:21        86720
PolandP146b-1000Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 13:49        81890
PolandP146b-1000Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 13:48        79281
PolandP146s1-1000Zlotych-1975-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:08        86095
PolandP146s1-1000Zlotych-1975-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:08        89140
PolandP146s2-1000Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg   06-Jun-2001 00:22        88692
PolandP146s2-1000Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg   06-Jun-2001 00:22        89775
PolandP147a-2000Zlotych-1977_b.jpg         06-Dec-1999 13:01        58035
PolandP147a-2000Zlotych-1977_f.jpg         06-Dec-1999 13:00        60371
PolandP147b-2000Zlotych-1979-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 13:50        83405
PolandP147b-2000Zlotych-1979-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 13:49        84865
PolandP147s1-2000Zlotych-1977-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 13:49        81790
PolandP147s1-2000Zlotych-1977-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 13:49        86051
PolandP15-100Marek-1916-donatedbd_b.jpg      28-Dec-2000 16:41        88506
PolandP15-100Marek-1916-donatedbd_f.jpg      28-Dec-2000 16:40        88334
PolandP150b-5000Zlotych-1986-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 13:50        81064
PolandP150b-5000Zlotych-1986-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 13:50        83718
PolandP150c-5000Zlotych-1988-donatedcs_b.jpg    28-Nov-2005 15:05       112088
PolandP150c-5000Zlotych-1988-donatedcs_f.jpg    28-Nov-2005 14:59       122499
PolandP150c-5000Zlotych-1988_b.jpg         06-Dec-1999 13:06        61154
PolandP150c-5000Zlotych-1988_f.jpg         06-Dec-1999 13:04        62178
PolandP151a-10000Zlotych-1987-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 13:51        74970
PolandP151a-10000Zlotych-1987-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 13:51        82608
PolandP151b-10000Zlotych-1988_b.jpg        21-Feb-2000 14:50        57187
PolandP151b-10000Zlotych-1988_f.jpg        21-Feb-2000 14:49        63903
PolandP153-50000Zlotych-1989_b-donated.jpg     02-Oct-2000 13:38        39699
PolandP153-50000Zlotych-1989_f-donated.jpg     02-Oct-2000 13:38        37971
PolandP154-100000Zlotych-1990_b-donated.jpg    02-Oct-2000 13:38        40014
PolandP154-100000Zlotych-1990_f-donated.jpg    02-Oct-2000 13:38        39355
PolandP155-200000Zlotych-1989_b-donated.jpg    02-Oct-2000 13:38        35087
PolandP155-200000Zlotych-1989_f-donated.jpg    02-Oct-2000 13:38        41240
PolandP156-500000Zlotych-1990-donatedmjd_b.jpg   21-Jun-2001 14:02        79261
PolandP156-500000Zlotych-1990-donatedmjd_f.jpg   21-Jun-2001 14:02        85546
PolandP157-1000000Zlotych-1991-donatedks_b.jpg   08-Dec-2000 00:16        83413
PolandP157-1000000Zlotych-1991-donatedks_f.jpg   08-Dec-2000 00:17        86800
PolandP158-2000000Zlotych-1992-donatedks_b.jpg   08-Dec-2000 00:18        72359
PolandP158-2000000Zlotych-1992-donatedks_f.jpg   08-Dec-2000 00:15        89830
PolandP158a-2000000Zlotych-1992-donatedfvt_b.jpg  11-May-2003 20:23        34843
PolandP158a-2000000Zlotych-1992-donatedfvt_f.jpg  11-May-2003 20:23        34753
PolandP159-50000Zlotych-1993-donated_b.jpg     05-Jul-2000 18:46        32421
PolandP159-50000Zlotych-1993-donated_f.jpg     05-Jul-2000 18:46        34116
PolandP16-1000Marek-1916-donatedbd_b.jpg      21-Jan-2001 23:04       122640
PolandP16-1000Marek-1916-donatedbd_f.jpg      21-Jan-2001 23:03       119335
PolandP160-100000Zlotych-1993-donated_b.jpg    05-Jul-2000 18:46        28939
PolandP160-100000Zlotych-1993-donated_f.jpg    05-Jul-2000 18:46        35283
PolandP161-500000Zlotych-1993-donated_b.jpg    05-Jul-2000 18:46        30189
PolandP161-500000Zlotych-1993-donated_f.jpg    05-Jul-2000 18:46        34212
PolandP162-1000000Zlotych-1993-donatedkk_b.jpg   24-Jul-2001 17:19        48557
PolandP162-1000000Zlotych-1993-donatedkk_f.jpg   24-Jul-2001 17:18        49413
PolandP163-2000000Zlotych-1993-donatedkk_b.jpg   24-Jul-2001 17:19        50280
PolandP163-2000000Zlotych-1993-donatedkk_f.jpg   24-Jul-2001 17:19        51346
PolandP164a-1Zloty-1990_b.jpg           15-Oct-2000 02:40        48239
PolandP164a-1Zloty-1990_f.jpg           15-Oct-2000 02:40        51773
PolandP165a-2Zlote-1990_b.jpg           15-Oct-2000 03:31        46254
PolandP165a-2Zlote-1990_f.jpg           15-Oct-2000 03:31        47933
PolandP166a-5Zlotych-1990_b.jpg          15-Oct-2000 03:39        49962
PolandP166a-5Zlotych-1990_f.jpg          15-Oct-2000 03:39        49180
PolandP167a-10Zlotych-1990_b.jpg          15-Oct-2000 03:44        48577
PolandP167a-10Zlotych-1990_f.jpg          15-Oct-2000 03:44        49823
PolandP168-20Zlotych-1990_b.jpg          15-Oct-2000 03:49        50352
PolandP168-20Zlotych-1990_f.jpg          15-Oct-2000 03:49        48493
PolandP169-50Zlotych-1990_b.jpg          15-Oct-2000 03:53        49265
PolandP169-50Zlotych-1990_f.jpg          15-Oct-2000 03:53        51001
PolandP170a-100Zlotych-1990_b.jpg         15-Oct-2000 20:03        49583
PolandP170a-100Zlotych-1990_f.jpg         15-Oct-2000 20:03        51705
PolandP171a-200Zlotych-1990_b.jpg         15-Oct-2000 20:19        51968
PolandP171a-200Zlotych-1990_f.jpg         15-Oct-2000 20:19        47725
PolandP172a-500Zlotych-1990_b.jpg         15-Oct-2000 20:19        47370
PolandP172a-500Zlotych-1990_f.jpg         15-Oct-2000 20:19        49358
PolandP173-10Zlotych-1994(1995)-donatedsb_b.jpg  10-Jun-2001 03:42        90306
PolandP173-10Zlotych-1994(1995)-donatedsb_f.jpg  10-Jun-2001 03:43        88503
PolandP173a-10Zlotych-1994(1995)_b.jpg       21-Feb-2000 14:55        52200
PolandP173a-10Zlotych-1994(1995)_f.jpg       21-Feb-2000 14:54        54331
PolandP174-20Zlotych-1994(1995)-donatedsb_b.jpg  10-Jun-2001 03:43        77407
PolandP174-20Zlotych-1994(1995)-donatedsb_f.jpg  10-Jun-2001 03:44        87819
PolandP175a-50Zlotych-1994(1995)-donatedsrb_b.jpg 10-Dec-2001 14:52       192572
PolandP175a-50Zlotych-1994(1995)-donatedsrb_f.jpg 10-Dec-2001 14:53       175476
PolandP176-100Zlotych-1994(1995)-donatedsb_b.jpg  10-Jun-2001 03:44        92004
PolandP176-100Zlotych-1994(1995)-donatedsb_f.jpg  10-Jun-2001 03:45        89798
PolandP176-100Zlotych-1994(1995)_b.JPG       03-Nov-1999 13:17        40316
PolandP176-100Zlotych-1994(1995)_f.JPG       03-Nov-1999 13:16        42276
PolandP177-200Zlotych-1994-donatedsb_b.jpg     10-Jun-2001 03:46       161320
PolandP177-200Zlotych-1994-donatedsb_f.jpg     10-Jun-2001 03:46       159719
PolandP178-50Zlotych-2006_b.jpg          04-Nov-2007 20:29       139178
PolandP178-50Zlotych-2006_f.jpg          04-Nov-2007 20:27       134526
PolandP17a-100Marek-1919-donatedbd_b.jpg      21-Jan-2001 23:07        96331
PolandP17a-100Marek-1919-donatedbd_f.jpg      21-Jan-2001 23:06       120866
PolandP17b-100Marek-1919-donatedbd_b.jpg      21-Jan-2001 23:08        81563
PolandP17b-100Marek-1919-donatedbd_f.jpg      21-Jan-2001 23:07       129605
PolandP18-500Marek-1919-donatedbd_b.jpg      21-Jan-2001 23:05       126130
PolandP18-500Marek-1919-donatedbd_f.jpg      21-Jan-2001 23:04       144240
PolandP19-1Marka-1919-donatedbd_b.jpg       21-Jan-2001 23:09        57818
PolandP19-1Marka-1919-donatedbd_f.jpg       21-Jan-2001 23:08        45662
PolandP2-1Marka-1917-donatedbd_b.jpg        17-Dec-2000 17:58        49158
PolandP2-1Marka-1917-donatedbd_f.jpg        17-Dec-2000 17:56        68707
PolandP20a-5Marek-1919-donatedbd_b.jpg       21-Jan-2001 23:10        72934
PolandP20a-5Marek-1919-donatedbd_f.jpg       21-Jan-2001 23:09        71092
PolandP20b-5Marek-1919-donatedbd_b.jpg       21-Jan-2001 23:11        56542
PolandP20b-5Marek-1919-donatedbd_f.jpg       21-Jan-2001 23:11        60651
PolandP21-20Marek-1919-donatedbd_b.jpg       21-Jan-2001 23:12       113038
PolandP21-20Marek-1919-donatedbd_f.jpg       21-Jan-2001 23:12        92947
PolandP22a-1000Marek-1919-donatedbd_b.jpg     21-Jan-2001 23:14        87371
PolandP22a-1000Marek-1919-donatedbd_f.jpg     21-Jan-2001 23:13        95706
PolandP22c-1000Marek-1919-donatedbd_b.jpg     21-Jan-2001 23:15        86788
PolandP22c-1000Marek-1919-donatedbd_f.jpg     21-Jan-2001 23:14       105088
PolandP22c-1000Marek-1919_b.jpg          30-Nov-2003 01:08       134561
PolandP22c-1000Marek-1919_f.jpg          30-Nov-2003 01:05       169300
PolandP22d-1000Marek-1919-donatedbd_b.jpg     21-Jan-2001 23:16        96575
PolandP22d-1000Marek-1919-donatedbd_f.jpg     21-Jan-2001 23:15       112769
PolandP22d-1000Marek-1919_b.jpg          11-Nov-2001 02:43       119168
PolandP22d-1000Marek-1919_f.jpg          11-Nov-2001 02:41       150490
PolandP28-500Marek-1919_b.jpg           14-Sep-2000 00:54       105716
PolandP28-500Marek-1919_f.jpg           14-Sep-2000 00:54       112559
PolandP29-1000Marek-1919_b.jpg           14-Sep-2000 00:59       139995
PolandP29-1000Marek-1919_f.jpg           14-Sep-2000 00:59       137659
PolandP3-2Marki-1917-donatedbd_b.jpg        17-Dec-2000 18:00        54564
PolandP3-2Marki-1917-donatedbd_f.jpg        17-Dec-2000 17:54        83700
PolandP31-5000Marek-1920_b-donated.jpg       02-Oct-2000 13:38       143572
PolandP31-5000Marek-1920_b.jpg           09-May-2006 01:52       233973
PolandP31-5000Marek-1920_f-donated.jpg       02-Oct-2000 13:38       139569
PolandP31-5000Marek-1920_f.jpg           09-May-2006 01:50       216313
PolandP32-10000Marek-1922-donatedbd_b.jpg     21-Jan-2001 23:17       112823
PolandP32-10000Marek-1922-donatedbd_f.jpg     21-Jan-2001 23:17       107176
PolandP32-10000Marek-1922_b.jpg          12-Jun-2001 01:40       127250
PolandP32-10000Marek-1922_f.jpg          12-Jun-2001 01:38       131315
PolandP33-50000Marek-1922_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:38       101589
PolandP33-50000Marek-1922_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:39       103904
PolandP33-5000Marek-1922_b.jpg           11-Apr-2006 00:28       177140
PolandP33-5000Marek-1922_f.jpg           11-Apr-2006 00:21       175635
PolandP34-100000Marek-1923-donatedbd_b.jpg     22-Jan-2001 17:57        59072
PolandP34-100000Marek-1923-donatedbd_f.jpg     22-Jan-2001 17:56        67157
PolandP35-250000Marek-1923-donatedbd_b.jpg     22-Jan-2001 17:55        52647
PolandP35-250000Marek-1923-donatedbd_f.jpg     22-Jan-2001 17:54        70404
PolandP36-500000Marek-1923-donatedbd_b.jpg     22-Jan-2001 17:58        60348
PolandP36-500000Marek-1923-donatedbd_f.jpg     22-Jan-2001 17:57        60068
PolandP37-1000000Marek-1923-donatedtj_b.jpg    28-Mar-2001 22:05       109796
PolandP37-1000000Marek-1923-donatedtj_f.jpg    28-Mar-2001 22:05       104418
PolandP38-5MillionMarek-1923-donatedtj_b.jpg    28-Mar-2001 22:05       105557
PolandP38-5MillionMarek-1923-donatedtj_f.jpg    28-Mar-2001 22:06        99398
PolandP39-10MillionMarek-1923-donatedtj_b.jpg   28-Mar-2001 22:06        91038
PolandP39-10MillionMarek-1923-donatedtj_f.jpg   28-Mar-2001 22:06       103119
PolandP4-20Marek-1917-donatedbd_b.jpg       17-Dec-2000 18:27        49886
PolandP4-20Marek-1917-donatedbd_f.jpg       17-Dec-2000 18:22        45204
PolandP42a-1Grosz-1924-donatedfvt_b.jpg      23-Oct-2001 10:22        31066
PolandP42a-1Grosz-1924-donatedfvt_f.jpg      23-Oct-2001 10:22        29331
PolandP43a-5Groszy-1924-donatedms_b.jpg      10-Nov-2002 22:24        59025
PolandP43a-5Groszy-1924-donatedms_f.jpg      10-Nov-2002 22:23        82478
PolandP43b-5Groszy-1924-donatedtj_b.jpg      01-Apr-2001 22:21       128425
PolandP43b-5Groszy-1924-donatedtj_f.jpg      01-Apr-2001 22:20       165853
PolandP44-10Groszy-1924-donatedtj_b.jpg      01-Apr-2001 23:05        38690
PolandP44-10Groszy-1924-donatedtj_f.jpg      01-Apr-2001 23:05        56130
PolandP45-20Groszy-1924-donatedtj_b.jpg      01-Apr-2001 23:06        64755
PolandP45-20Groszy-1924-donatedtj_f.jpg      01-Apr-2001 23:06        67320
PolandP46-50Groszy-1924-donatedtj_b.jpg      01-Apr-2001 23:07       101422
PolandP46-50Groszy-1924-donatedtj_f.jpg      01-Apr-2001 23:06       113698
PolandP47-2Zlote-1925-donatedtj_b.jpg       01-Apr-2001 23:08       106726
PolandP47-2Zlote-1925-donatedtj_f.jpg       01-Apr-2001 23:08       107290
PolandP48-5Zlotych-1925-donatedtj_b.jpg      08-Jun-2003 20:55        81084
PolandP48-5Zlotych-1925-donatedtj_f.jpg      08-Jun-2003 20:55        82843
PolandP5-50Marek-1917-donatedbd_b.jpg       17-Dec-2000 23:14        85721
PolandP5-50Marek-1917-donatedbd_f.jpg       17-Dec-2000 23:14        90651
PolandP50-1Zloty-1938-donatedtj_b.jpg       01-Apr-2001 23:22        53847
PolandP50-1Zloty-1938-donatedtj_f.jpg       01-Apr-2001 23:22        65560
PolandP51-1Zloty-1919(1924)-donatedtj_b.jpg    01-Apr-2001 22:15        84856
PolandP51-1Zloty-1919(1924)-donatedtj_f.jpg    01-Apr-2001 22:15        85704
PolandP52-2Zlote-1919(1924)-donatedtj_b.jpg    01-Apr-2001 22:17        92198
PolandP52-2Zlote-1919(1924)-donatedtj_f.jpg    01-Apr-2001 22:17        80746
PolandP53-5Zlotych-1919(1924)-donatedtj_b.jpg   01-Apr-2001 22:18       118433
PolandP53-5Zlotych-1919(1924)-donatedtj_f.jpg   01-Apr-2001 22:18       109099
PolandP57-100Zlotych-1919(1924)-donatedtj_b.jpg  02-Apr-2001 00:14       135130
PolandP57-100Zlotych-1919(1924)-donatedtj_f.jpg  02-Apr-2001 00:14       136748
PolandP57s-100Zlotych-1919(1924)-donatedvl_b.jpg  30-Aug-2002 13:42       150866
PolandP57s-100Zlotych-1919(1924)-donatedvl_f.jpg  30-Aug-2002 13:41       173180
PolandP58-500Zlotych-1919(1924)_b-donated.jpg   02-Oct-2000 13:39        89665
PolandP58-500Zlotych-1919(1924)_f-donated.jpg   02-Oct-2000 13:39        90006
PolandP58s-500Zlotych-1919(1924)-donatedvl_b.jpg  30-Aug-2002 13:44       169282
PolandP58s-500Zlotych-1919(1924)-donatedvl_f.jpg  30-Aug-2002 13:43       164790
PolandP64-50Zlotych-1925-donatedtj_b.jpg      02-Apr-2001 00:14        87093
PolandP64-50Zlotych-1925-donatedtj_f.jpg      02-Apr-2001 00:13        86922
PolandP64s-50Zlotych-1925-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:48       110514
PolandP64s-50Zlotych-1925-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:44       110888
PolandP65s-10Zlotych-1926-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:50        99549
PolandP65s-10Zlotych-1926-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:48        90467
PolandP66s-20Zlotych-1926-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:52       115768
PolandP66s-20Zlotych-1926-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:51        96529
PolandP67-10Zlotych-1928-donatedELH-b.jpg     30-Jul-2001 13:42        83049
PolandP67-10Zlotych-1928-donatedELH-f.jpg     30-Jul-2001 13:42        88754
PolandP68-20Zlotych-1928-donatedELH-b.jpg     30-Jul-2001 13:42        80759
PolandP68-20Zlotych-1928-donatedELH-f.jpg     30-Jul-2001 13:43        84906
PolandP6a-100Marek-1916-donatedbd_b.jpg      15-Jan-2001 21:54       110988
PolandP6a-100Marek-1916-donatedbd_f.jpg      15-Jan-2001 21:54       133631
PolandP73s-20Zlotych-1931-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:53       101403
PolandP73s-20Zlotych-1931-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:52       106597
PolandP74-100Zlotych-1932-donated_b.jpg      04-Jul-2000 00:47        52194
PolandP74-100Zlotych-1932-donated_f.jpg      04-Jul-2000 00:47        47798
PolandP74s-100Zlotych-1932-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:56       138342
PolandP74s-100Zlotych-1932-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:54       118087
PolandP75-100Zlotych-1934_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:39        70321
PolandP75-100Zlotych-1934_b.jpg          12-Jun-2001 01:46        96720
PolandP75-100Zlotych-1934_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:39        64055
PolandP75-100Zlotych-1934_f.jpg          12-Jun-2001 01:44        89067
PolandP77-20Zlotych-1936-dml_b.jpg         13-Jun-2006 01:24       146380
PolandP77-20Zlotych-1936-dml_f.jpg         13-Jun-2006 01:20       143861
PolandP77s-20Zlotych-1936-donatedvl_b.jpg     30-Aug-2002 13:57       106730
PolandP77s-20Zlotych-1936-donatedvl_f.jpg     30-Aug-2002 13:56       109300
PolandP8-1Marka-1917-donatedbd_b.jpg        15-Jan-2001 21:53        55066
PolandP8-1Marka-1917-donatedbd_f.jpg        15-Jan-2001 21:53        54479
PolandP87s-20Zlotych-1939-donatedtj_b.jpg     02-Apr-2001 00:13        85988
PolandP87s-20Zlotych-1939-donatedtj_f.jpg     02-Apr-2001 00:13        85588
PolandP88s-50Zlotych-1939-donatedtj_b.jpg     02-Apr-2001 00:12        76453
PolandP88s-50Zlotych-1939-donatedtj_f.jpg     02-Apr-2001 00:12        93759
PolandP90-100Zlotych-(1939od1932)-donatedtj_b.jpg 02-Apr-2001 00:12       109213
PolandP90-100Zlotych-(1939od1932)-donatedtj_f.jpg 02-Apr-2001 00:12       107946
PolandP91-1Zloty-1940-donatedtj_b.jpg       01-Apr-2001 23:15        53906
PolandP91-1Zloty-1940-donatedtj_f.jpg       01-Apr-2001 23:15        60451
PolandP92-2Zlote-1940-donatedtj_b.jpg       01-Apr-2001 23:16        59266
PolandP92-2Zlote-1940-donatedtj_f.jpg       01-Apr-2001 23:16        67578
PolandP93-5Zlotych-1940-donatedtj_b.jpg      01-Apr-2001 23:17        78014
PolandP93-5Zlotych-1940-donatedtj_f.jpg      01-Apr-2001 23:17        84230
PolandP97-100Zlotych-1940-donatedtj_b.jpg     02-Apr-2001 00:11        86269
PolandP97-100Zlotych-1940-donatedtj_f.jpg     02-Apr-2001 00:11        94575
PolandP97-100Zlotych-1940_b.jpg          22-Apr-2002 00:09       113498
PolandP97-100Zlotych-1940_f.jpg          22-Apr-2002 00:07       128906
PolandP98-500Zlotych-1940-donatedtj_b.jpg     02-Apr-2001 00:11        97238
PolandP98-500Zlotych-1940-donatedtj_f.jpg     02-Apr-2001 00:10        95244
PolandP98-500Zlotych-1940-donatedtm_b.jpg     27-Dec-2000 23:11        49581
PolandP98-500Zlotych-1940-donatedtm_f.jpg     27-Dec-2000 23:11        50067
PolandPA1-5Zlotych-1794-donatedELH_b.jpg      05-Aug-2001 21:48        55086
PolandPA1-5Zlotych-1794-donatedELH_f.jpg      05-Aug-2001 21:49       217822
PolandPA11-4Zlote-1794-donatedtj_b.jpg       28-Mar-2001 21:50        49302
PolandPA11-4Zlote-1794-donatedtj_f.jpg       28-Mar-2001 21:50        66612
PolandPA11-4Zlotych-1794-donatedTA_b.JPG      19-Mar-2004 18:51        81997
PolandPA11-4Zlotych-1794-donatedTA_f.JPG      19-Mar-2004 18:51       109106
PolandPA2-10Zlotych-1794-donatedTA_uni.JPG     26-Mar-2004 15:03       157175
PolandPA22-1Zloty-1831-donatedELH_b.jpg      12-Aug-2001 17:33        79073
PolandPA22-1Zloty-1831-donatedELH_f.jpg      12-Aug-2001 17:34       119720
PolandPA29-1Rubel-1847-donatedos_b.jpg       24-Mar-2002 19:28        60537
PolandPA29-1Rubel-1847-donatedos_f.jpg       24-Mar-2002 19:29        78801
PolandPA3-25Zlotych-1794-donatedTA_uni.JPG     26-Mar-2004 15:03       119409
PolandPA50-1Rubel-1866-donatedELH_b.jpg      12-Aug-2001 17:34        96175
PolandPA50-1Rubel-1866-donatedELH_f.jpg      12-Aug-2001 17:35       123666
PolandPA8-5Groszy-1794-donatedtj_b.jpg       28-Mar-2001 21:52        41226
PolandPA8-5Groszy-1794-donatedtj_f.jpg       28-Mar-2001 21:51        49441
PolandPCS3a-20Zlotych-1978-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:42        71759
PolandPCS3a-20Zlotych-1978-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:42        77661
PolandPCS3b-100Zlotych-1978-donatedmjd_b.jpg    21-Jun-2001 13:43        70945
PolandPCS3b-100Zlotych-1978-donatedmjd_f.jpg    21-Jun-2001 13:43        73377
PolandPFX21-1Cent-1969-donatedmjd_b.jpg      05-Jun-2001 23:53        88929
PolandPFX21-1Cent-1969-donatedmjd_f.jpg      05-Jun-2001 23:53        98043
PolandPFX21-1Cent-1969_b-donated.jpg        02-Oct-2000 13:39        28290
PolandPFX21-1Cent-1969_f-donated.jpg        02-Oct-2000 13:39        33465
PolandPFX22-2Cents-1969-donatedmjd_b.jpg      05-Jun-2001 23:55        91053
PolandPFX22-2Cents-1969-donatedmjd_f.jpg      05-Jun-2001 23:54       102409
PolandPFX23-5Cents-1969-donatedmjd_b.jpg      05-Jun-2001 23:55        87987
PolandPFX23-5Cents-1969-donatedmjd_f.jpg      05-Jun-2001 23:55        96910
PolandPFX24-10Cents-1969-donatedmjd_b.jpg     05-Jun-2001 23:59        83315
PolandPFX24-10Cents-1969-donatedmjd_f.jpg     05-Jun-2001 23:58        90063
PolandPFX28-2Dollars-1969-donatedmjd_b.jpg     06-Jun-2001 00:00       103042
PolandPFX28-2Dollars-1969-donatedmjd_f.jpg     06-Jun-2001 00:00       101024
PolandPFX29-5Dollars-1969-donatedmjd_b.jpg     06-Jun-2001 00:01        80661
PolandPFX29-5Dollars-1969-donatedmjd_f.jpg     06-Jun-2001 00:01        91673
PolandPFX30-10Dollars-1969-donatedmjd_b.jpg    06-Jun-2001 00:02        97214
PolandPFX30-10Dollars-1969-donatedmjd_f.jpg    06-Jun-2001 00:02       102015
PolandPFX32-50Dollars-1969-donatedmjd_b.jpg    08-Dec-2002 20:00        76838
PolandPFX32-50Dollars-1969-donatedmjd_f.jpg    08-Dec-2002 20:00        76146
PolandPFX34-1Cent-1979-donatedmjd_b.jpg      06-Jun-2001 00:10        73118
PolandPFX34-1Cent-1979-donatedmjd_f.jpg      06-Jun-2001 00:10        90223
PolandPFX35-2Centy-1979-donatedfvt_b.jpg      23-Oct-2001 10:22        23435
PolandPFX35-2Centy-1979-donatedfvt_f.jpg      23-Oct-2001 10:22        29936
PolandPFX36-5Centow-1979_b-donated.jpg       02-Oct-2000 13:39        27541
PolandPFX36-5Centow-1979_f-donated.jpg       02-Oct-2000 13:40        33083
PolandPFX37-10Centow-1979_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        26611
PolandPFX37-10Centow-1979_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        28938
PolandPFX38-20Centow-1979_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        26756
PolandPFX38-20Centow-1979_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        33042
PolandPFX39-50Centow-1979_b-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        26902
PolandPFX39-50Centow-1979_f-donated.jpg      02-Oct-2000 13:40        32729
PolandPFX40-1Dollar-1979-donatedmjd_b.jpg     06-Jun-2001 00:12        78662
PolandPFX40-1Dollar-1979-donatedmjd_f.jpg     06-Jun-2001 00:11        92542
PolandPFX41-2Dollars-1979-donatedmjd_b.jpg     06-Jun-2001 00:17        85623
PolandPFX41-2Dollars-1979-donatedmjd_f.jpg     06-Jun-2001 00:17        91058
PolandPFX42-5Dollars-1979-donatedmjd_b.jpg     06-Jun-2001 00:18        82333
PolandPFX42-5Dollars-1979-donatedmjd_f.jpg     06-Jun-2001 00:17        95106
PolandPFX43-10Dollars-1979-donatedmjd_b.jpg    06-Jun-2001 00:19        80710
PolandPFX43-10Dollars-1979-donatedmjd_f.jpg    06-Jun-2001 00:18        95513
PolandPFX44-20Dollars-1979-donatedmjd_b.jpg    06-Jun-2001 00:19        82543
PolandPFX44-20Dollars-1979-donatedmjd_f.jpg    06-Jun-2001 00:19        92815
PolandPNL-1000Zlotych-1965-donatedELH_b.jpg    15-Dec-2002 19:46       131582
PolandPNL-1000Zlotych-1965-donatedELH_f.jpg    15-Dec-2002 19:46       107284
PolandPNL-100Zlotych-1965-donatedELH_b.jpg     15-Dec-2002 19:44        93811
PolandPNL-100Zlotych-1965-donatedELH_f.jpg     15-Dec-2002 19:45        87734
PolandPNL-50Zlotych-SchoolFund-donatedmjd_b.jpg  08-Jul-2001 23:32        70040
PolandPNL-50Zlotych-SchoolFund-donatedmjd_f.jpg  08-Jul-2001 23:33        68643
PolandPNL-Litzmannstadt-1Mark-1940-donatedmjd_b..> 10-Nov-2002 21:52        55022
PolandPNL-Litzmannstadt-1Mark-1940-donatedmjd_f..> 10-Nov-2002 21:52        64399
PolandPNew-500Zlotych-2006Commem-donatedTDS_b.jpg 11-Jan-2007 02:26       174433
PolandPNew-500Zlotych-2006Commem-donatedTDS_f.jpg 11-Jan-2007 02:25       176715
gec4201b.JPG                    28-Apr-1997 14:56       102069
gec4201f.JPG                    28-Apr-1997 14:56        91278
pol007_b.JPG                    14-Mar-1997 15:36        27238
pol007_f.JPG                    14-Mar-1997 15:37        30267
pol009_b.JPG                    14-Mar-1997 15:41        40056
pol009_f.JPG                    14-Mar-1997 15:41        43973
pol012_b.JPG                    28-Feb-1997 17:05        58402
pol012_f.JPG                    28-Feb-1997 17:04        58758
pol023_b.JPG                    14-Mar-1997 15:45        37822
pol023_f.JPG                    14-Mar-1997 15:45        41564
pol024_b.JPG                    28-Feb-1997 16:43        42465
pol024_f.JPG                    28-Feb-1997 16:43        42101
pol025_b.JPG                    28-Feb-1997 16:48        54220
pol025_f.JPG                    28-Feb-1997 16:48        57452
pol026_b.JPG                    28-Feb-1997 16:53        67812
pol026_f.JPG                    28-Feb-1997 16:52        67225
pol027_b.JPG                    28-Feb-1997 16:59        89250
pol027_f.JPG                    28-Feb-1997 16:58        90805
pol030_b.JPG                    14-Mar-1997 15:50        32694
pol030_f.JPG                    14-Mar-1997 15:49        34861
pol042_b.JPG                    14-Mar-1997 15:55        28940
pol042_f.JPG                    14-Mar-1997 15:55        27210
pol043_b.JPG                    26-Feb-1997 15:56        42258
pol043_f.JPG                    26-Feb-1997 15:56        51126
pol069_b.JPG                    17-Mar-1997 12:47        38614
pol069_f.JPG                    17-Mar-1997 12:46        37305
pol071_b.JPG                    28-Feb-1997 16:33        56115
pol071_f.JPG                    28-Feb-1997 16:32        56239
pol072_b.JPG                    14-Mar-1997 15:59        34862
pol072_f.JPG                    14-Mar-1997 15:59        35995
pol073_b.JPG                    28-Feb-1997 16:39        43974
pol073_f.JPG                    28-Feb-1997 16:38        47828
pol076_b.JPG                    14-Mar-1997 16:04        22917
pol076_f.JPG                    14-Mar-1997 16:04        22989
pol077_b.JPG                    28-Feb-1997 16:28        44271
pol077_f.JPG                    28-Feb-1997 16:27        42815
pol094_b.JPG                    28-Feb-1997 16:21        41578
pol094_f.JPG                    28-Feb-1997 16:20        45481
pol095_b.JPG                    28-Feb-1997 16:14        48134
pol095_f.JPG                    28-Feb-1997 16:15        53663
pol099_b.JPG                    14-Mar-1997 16:09        21826
pol099_f.JPG                    14-Mar-1997 16:09        24524
pol100_b.JPG                    14-Mar-1997 16:14        23909
pol100_f.JPG                    14-Mar-1997 16:13        25110
pol102_b.JPG                    28-Feb-1997 15:58        54127
pol102_f.JPG                    28-Feb-1997 15:58        55264
pol123_b.JPG                    14-Mar-1997 16:19        18319
pol123_f.JPG                    14-Mar-1997 16:20        16568
pol124_b.JPG                    14-Mar-1997 16:28        21113
pol124_f.JPG                    14-Mar-1997 16:27        22902
pol134_b.JPG                    14-Mar-1997 16:33        20069
pol134_f.JPG                    14-Mar-1997 16:34        22253
pol139_b.JPG                    28-Feb-1997 15:54        38634
pol139_f.JPG                    28-Feb-1997 15:54        45021
pol142_b.JPG                    14-Mar-1997 16:41        29008
pol142_f.JPG                    14-Mar-1997 16:41        36264
pol143_b.JPG                    14-Mar-1997 16:49        29435
pol143_f.JPG                    14-Mar-1997 16:49        35417
pol144_b.JPG                    14-Mar-1997 16:53        32174
pol144_f.JPG                    14-Mar-1997 16:54        37431
pol145_b.JPG                    14-Mar-1997 16:57        30417
pol145_f.JPG                    14-Mar-1997 16:57        36146
pol146_b.JPG                    20-Feb-1997 16:33        33245
pol146_f.JPG                    20-Feb-1997 16:33        36746
pol147_b.JPG                    20-Feb-1997 16:33        34215
pol147_f.JPG                    20-Feb-1997 16:33        36391
pol148_b.JPG                    14-Mar-1997 17:01        33450
pol148_f.JPG                    14-Mar-1997 17:00        32099
pol149_b.JPG                    04-Mar-1997 14:42        35484
pol149_f.JPG                    04-Mar-1997 14:41        30876
pol150_b.JPG                    24-Apr-1997 13:42        31910
pol150_f.JPG                    24-Apr-1997 13:41        35320
pol152_b.JPG                    30-May-1997 13:39        35798
pol152_f.JPG                    30-May-1997 13:39        38392
poland_p173_b_donated.jpg             18-Aug-1998 13:01        24188
poland_p173_f_donated.jpg             18-Aug-1998 13:01        25711